پلمب دفاتر قانوني

نکات قابل توجه ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي

نکات قابل توجه ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي

به گزارش رسانه مالياتي ايران، آگاهي موديان از قانون ماليات‌هاي مستقيم کمک قابل توجهي به آنان در عمل به وظايف قانوني و بهره‌مندي از تسهيلاتي که قانون براي موديان در نظر گرفته و عدم تعلق جريمه‌هاي احتمالي که قانون‌گذار براي آنان پيش‌بيني کرده، مي‌کند. از اين رو، در اين بخش…

خوداظهاري عملکرد سال 1390 مؤدياني که تا تاريخ 30/11/1390 نسبت به پلمپ دفاتر سال 1390 اقدام ننموده اند

خوداظهاري عملکرد سال 1390 مؤدياني که تا تاريخ 30/11/1390 نسبت به پلمپ دفاتر سال 1390 اقدام ننموده اند

شماره:12397/200 تاريخ: 21/06/1391 پيوست: دستورالعمل   521 1391 158 م     مخاطبين امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي موضوع خوداظهاري عملکرد سال 1390 مؤدياني که تا تاريخ 30/11/1390 نسبت به پلمپ دفاتر سال 1390 اقدام ننموده اند پيرو بند 4 دستورالعمل هاي شماره 6577/200 مورخ…