چگونگي وصول ماليات

آشنایی با قوانین مالیاتی ، وصول مالیات

آشنایی با قوانین مالیاتی ، وصول مالیات

آشنایی با قوانین مالیاتی ، وصول مالیات موارد زیر در خصوص وصول مالیات قابل ذکر است : 1-هر گاه مؤدی مالیات قطعی شده خود را ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی پرداخت ننمایند اداره امور مالیاتی به موجب برگ اجرایی به او ابلاغ می کند ظرف یک ماه…