کمک به زلزله زدگان بم

وجوه پرداختي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس براي کمک به زلزله زدگان بم هزينه قابل قبول

وجوه پرداختي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس براي کمک به زلزله زدگان بم هزينه قابل قبول

شماره: ۶۳۷۴۷/ت ۳۰۱۶۶هـ تاريخ: ۰۵/۱۲/۱۳۸۲ پيوست: وزارت امور اقتصادي و دارائي    هيئت وزيران در جلسه مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۸۲ بنا به پيشنهاد شماره ۵۸۷۷۸/۱۵۰۳۶/۵۶ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۸۲ وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده ۱۴۷قانون مالياتهاي مستقيم – مصوب ۱۳۶۶- تصويب نمود: کليه وجوه پرداختي توسط شرکتهاي پذيرفته شده در…