کمیسیون اقتصادی مجلس

اجرای اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم به گسترش عدالت مالیاتی کمک می کند

اجرای اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم به گسترش عدالت مالیاتی کمک می کند

اجرای اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم به گسترش عدالت مالیاتی کمک می کند عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: اجرای اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم به گسترش عدالت مالیاتی کمک می کند تهران – ایرنا – عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از کسانی که اجرای اصلاحیه قانون مالیات های…