گزارش املاک مالک

نظارت سر مميز در گزارش املاک مالک

نظارت سر مميز در گزارش املاک مالک

شماره: ۳۹۸۸/۴۸۵/۴/۳۰ تاريخ: ۲۴/۰۲/۱۳۷۳ پيوست: عطف به نامه شماره ۴۸/۱۵۷۲ – ۲۳/۱/۱۳۷۳ راجع به لزوم يا عدم لزوم کسب تائيديه سرمميزين مالياتي نسبت به گزارشهاي مميزين مالياتي در خصوص املاک مسکوني مالک و يا نقل وانتقال و غيره اشعار مي دارد : در باره نقل وانتقال املاک ، از آنجا…