گزارش حسابرسي

ارسال گزارش هاي حسابرسي مالي و مالياتي از طريق پست

ارسال گزارش هاي حسابرسي مالي و مالياتي از طريق پست

شماره : 200/94/74 تاريخ : 1394/07/28 با توجه به ابهامات مطرح شده در خصوص پرونده هاي رسيدگي شده در اجراي ماده 272 قانون مالياتهاي مستقيم که نسبت به ارسال گزارش هاي حسابرسي مالي و مالياتي از طريق پست اقدام مي نمايند، بدينوسيله اعلام مي گردد: با اتخاذ ملاک از بخشنامه…