گزارش مالیاتی

ارسال گزارش هاي حسابرسي مالي و مالياتي از طريق پست

ارسال گزارش هاي حسابرسي مالي و مالياتي از طريق پست

شماره : ۲۰۰/۹۴/۷۴ تاريخ : ۱۳۹۴/۰۷/۲۸ با توجه به ابهامات مطرح شده در خصوص پرونده هاي رسيدگي شده در اجراي ماده ۲۷۲ قانون مالياتهاي مستقيم که نسبت به ارسال گزارش هاي حسابرسي مالي و مالياتي از طريق پست اقدام مي نمايند، بدينوسيله اعلام مي گردد: با اتخاذ ملاک از بخشنامه…

قانون مالياتهاي مستقيم – دادستانی انتظامی مالیاتی و وظایف واختیارات آن

قانون مالياتهاي مستقيم – دادستانی انتظامی مالیاتی و وظایف واختیارات آن

ماده ۲۶۳ – دادستان انتظامی مالیاتی از بین کارمندان عالی مقام وزارت امور اقتصادی و دارایی که دارای حداقل ده سال سابقه خدمت بوده و شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته باشند به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی…