گسترش کاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات کشور

بخشنامه در خصوص آئين نامه نحوه اجراي فعاليتهاي مشخص به منظور گسترش کاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات کشور

بخشنامه در خصوص آئين نامه نحوه اجراي فعاليتهاي مشخص به منظور گسترش کاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات کشور

شماره:۴۰۱۳/۳۷۱۹/۲۱۱ تاريخ: ۱۸/۰۶/۱۳۸۲ پيوست: دارد سازمان امور اقتصادي و دارائي استان شوراي عالي مالياتي اداره کل امور مالياتي استان دفتر فني مالياتي اداره کل هيات عالي انتظامي مالياتي دفتر دادستاني انتظامي مالياتي دبيرخانه هيات ها ي موضوع ۲۵۱ مکرر پژوهشکده امور اقتصادي دانشکده امور اقتصادي جامعه حسابداران رسمي ايران سازمان…