گواهينامه ثبت نام

دستورالعمل صدور گواهينامه ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده

دستورالعمل صدور گواهينامه ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده

پيرو بخشنامه‌هاي شماره ۲۸۱۵ مورخ ۰۵–۰۲–۱۳۸۸، ۴۹۳۶ مورخ ۳۰–۰۲–۱۳۸۸ و ۳۰۳۹۲ مورخ ۱۸–۱۲–۱۳۸۸ و با توجه به فراهم آمدن امکان صدور گواهينامه ثبت نام مؤديان در نظام ماليات بر ارزش افزوده از طريق سامانه الکترونيک ماليات بر ارزش افزوده به نشاني www.evat.ir ، لذا از ابتداي سال ۱۳۹۴ صدور گواهينامه…