گواهينامه ثبت نام

دستورالعمل صدور گواهينامه ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده

دستورالعمل صدور گواهينامه ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده

پيرو بخشنامه‌هاي شماره 2815 مورخ 05–02–1388، 4936 مورخ 30–02–1388 و 30392 مورخ 18–12–1388 و با توجه به فراهم آمدن امکان صدور گواهينامه ثبت نام مؤديان در نظام ماليات بر ارزش افزوده از طريق سامانه الکترونيک ماليات بر ارزش افزوده به نشاني www.evat.ir ، لذا از ابتداي سال 1394 صدور گواهينامه…