گواهي نامه ثبت نام اشخاص حقوقي

گواهي نامه ثبت نام اشخاص حقوقي

گواهي نامه ثبت نام اشخاص حقوقي

شماره:۲۴۹۴۵/۱۸۶۰/۲۳۱ تاريخ:۲۲/۰۳/۱۳۸۷ پيوست:دارد پيوست اداره کل امور مالياتي استان………………………… اداره کل امورمالياتي………………….. نظـر بـه اينـکه مـقرر گـرديـده است دفـتر اطـلاعـات مالياتي اين معاونت با استفاده از اطلاعات هويتي اشخاص حقوقي که از ادارات کل امور مالياتي جمع آوري نموده است اقدام به ارسال گواهي نامه ثبت نام اشخاص حقوقي نمايد…