گواهي پايان ساختمان

حذف گواهي پايان ساختمان يا عدم خلاف جهت صدور گواهي انجام معامله

حذف گواهي پايان ساختمان يا عدم خلاف جهت صدور گواهي انجام معامله

شماره:۱۰۷۵۸/۲۶۵۵/۴/۳۰ تاريخ: ۱۸/۰۳/۱۳۷۶ پيوست:  سازمان ثبت اسناد املاک کشور نظربه اينکه براي صدورگواهي انجام معامله موضوع ماده ۱۸۷قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶و اصلاحيه بعدي آن ، درهمه موارد “گواهي پايان ساختمان يا عدم خلاف ” ضروري نميباشد و اين موضوع سبب نارضايتي و اعتراض بسياري از موديان محترم مالياتي…